Acknowledgements

We'd like to thank all of our contributors:

 • Anant Mishra
 • Ananya Bahadur
 • Arjun Singh
 • Ashish Singh
 • Gopal Shimpi
 • Jyoti Gautam
 • Jaypal Kadam
 • Pankaj Rawat
 • Raman Sah
 • Sagar Karwande
 • Vikram Jadon